REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO: alfatonzdrowie.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem
internetowym alfatonzdrowie.pl, prowadzonym przez firmę: Alfaton 1 Katarzyna Pociej-Kądziela,
ul. Wolności 165, 41-820 Zabrze, tel. 784-005-611,
email: alfaton1kasia@gmail.com, Nip: 6481028304, regon: 277608942.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Klienta, a na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i następne ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) jest on udostępniony
nieodpłatnie, zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
3. W przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu
z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za
pośrednictwem:
a) strony internetowej www.sklepavida.pl;
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, w zakładce kontakt;
c) telefonicznie na numer telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu, w zakładce kontakt;
2. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym www.sklepavida.pl,
zwanym w dalszej części Regulaminu Sklepem, niezbędny jest system teleinformatyczny o
następujących minimalnych parametrach technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą Javy
b) Mozilla Firefox w wersji 6 lub nowszej z włączoną obsługą cookie
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
W celu założenia konta Klienta, należy uruchomić stronę internetową www.sklepavida.pl i wypełnić
formularz, w tym należy podać adres e-mail i określić hasło do konta.
4. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn.
zm.), informacja o towarach zawarta na stronie internetowej www.sklepavida.pl stanowi zaproszenie do
zawarcia umowy. Klient przesyłając zamówienie do Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
zamawianych towarów lub usług.
5. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług,
następnie spośród dostępnych opcji, należy dokonać wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności oraz
podać adres dostawy i dane do wystawienia faktury - jeśli dotyczy.
6. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia nastąpi po jego złożeniu, poprzez wysłanie
do Klienta wiadomości e-mail, która stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia
do realizacji, wraz z treścią aktualnego regulaminu Sklepu. Umowę pomiędzy Sklepem

a Klientem uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wyżej wymienionej wiadomości e-
mail.

7. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w
bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez
Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi
zrealizowanie zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność
za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8. Dane osobowe umieszczone w bazie Sklepu są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich
osób trzecich, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr
101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).
9. Klient w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, modyfikacji oraz żądania ich
usunięcia.
10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta w

terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w § 2 pkt 4. Powiadomienie zostanie
wysłane na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku dokonania przez
Klienta zapłaty za ww. zamówienie, Sklep zwróci bezzwłocznie wpłaconą kwotę.
11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w części, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji o której mowa w § 2 pkt 4. Klient w tym przypadku
podejmuje decyzję o realizacji części zamówienia obejmującej wyłącznie dostępne towary lub o
anulowaniu całości złożonego zamówienia.
12. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie do 14 dni od dnia złożenia
zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie oraz poinformuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości
na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
13. Klient ma możliwość zmiany lub anulowania zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do
wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto klienta, w zakładce
„historia zamówień”. Wprowadzenie zmian możliwe będzie poprzez kontakt telefoniczny na numery
telefonu podane w zakładce „kontakt” lub poprzez „formularz kontaktu” na stronie internetowej.
14. Zmiany dotyczące zamówienia przekazane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie
po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu dostawy, adresu
Klienta oraz polecenia zwrotu należności przyjmowane będą tylko poprzez „formularz kontaktu” po
uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

§ 3. CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, podane są w złotych polskich
oraz zawierają podatek VAT, natomiast nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży oraz wprowadzania
w nich zmian zgodnie z obowiązującymi regulaminami promocji lub wyprzedaży. Powyższe nie ma
zastosowania do cen towarów zamówionych przed datą wprowadzenia zmiany, warunków promocji lub
wyprzedaży.
3. Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać
jeden z następujących sposobów płatności: płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna
się po zakończeniu procesu składania zamówienia lub przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta
płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep – realizacja
zamówienia rozpoczyna się
po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w
przypadku przelewu bankowego, po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
4. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form
płatności za zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie zawierającej opis produktu.

§ 4. WARUNKI DOSTAWY

1. Przy każdym towarze wskazany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia
do wysyłki i jest to czas (liczony w dniach roboczych) od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do
momentu przekazania kompletnego zamówienia ze Sklepu do wybranego przez Klienta dostawcy
towaru. W przypadku zamówienia towarów o różnym czasie realizacji, zamówienie wysyłane jest po
skompletowaniu całości dostępnych towarów. Termin skompletowania paczki określany jest na
podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
5. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania
zamówienia. Kupujący może wybrać jeden ze sposobów odbioru zamówionych towarów, dostępne w
zakładce „sposoby wysyłki”. Zamówienia powyżej 200,00 zł są zwolnione z opłaty za przesyłkę (w
przypadku przedpłaty)
6. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki.
Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.
7. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
8. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane
w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, będzie pomoce w
rozpatrzeniu przez Sklep reklamacji.

§ 5. WARUNKI REKLAMACJI

1. Sklep zobowiązany jest do wydania Klientowi towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru
Klientowi przysługuje w szczególności prawo do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty
doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Klient ma możliwość żądania
naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy
sprzedaży - Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
9. W sytuacji o której mowa w pkt 1. Klient może odesłać towar na adres Sklepu: AVIDA Akademia
Rozwoju i Edukacji Bożena Lewicka, ul. 3 Maja 5 Izabelin B, 05-080 Izabelin. Do odesłanego towaru
należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
10. Nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, Sklep
ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszej procedurze. Klient otrzyma zwrot
równowartości ceny towaru oraz zwrot kosztów związanych z odesłaniem reklamowanego towaru po
rozpatrzeniu reklamacji.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może
odstąpić od umowy na piśmie bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W
celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza będącego
załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu oraz odesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz
ze zwrotem zakupionego towaru na adres: AVIDA Akademia Rozwoju i Edukacji Bożena Lewicka,
ul. 3 Maja 5 Izabelin B, 05-080 Izabelin.
11. Zwracany towar musi być kompletny. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba,
że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj.: Konsument winien postępować z towarem
mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania rzeczy.
12. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin
przydatności do użycia;
b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu przewidzianego na
odstąpienie od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę
o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
13. Zwrot za zwrócony towar nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania.
14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.
§ 7. ZWROT NALEŻNOŚCI

1. W przypadku zaistnienia okoliczności warunkujących zwrot należności wpłaconych przez Klienta na
rzecz Sklepu, zwrot ten nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep wpłaty.
15. W przypadku dokonania przez Klienta płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot
należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty tj. na kartę kredytową lub rachunek
bankowy, z którego nastąpiła płatność.
16. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli
nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych
lub błędnego numeru konta.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany wejdą w życie
z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu www.sklepavida.pl. Zamówienia złożone przed
wprowadzeniem zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach
obowiązujących w momencie ich składania.
17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych
przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie
wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
18. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta,
powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

...................................................

Miejscowość, data
Kupujący:
............................................
............................................
............................................
............................................

Sprzedawca:
............................................
............................................
(pełna nazwę firmy,
ulica, miasto, kod pocztowy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie § 6 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy
sprzedaży ................................................................................................(nazwa Produktu) z dnia
....................................... .
Produkt otrzymałem(-am) dnia ...................................... .
Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt

Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia
niniejszego pisma.
Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):
Na rachunek bankowy nr ................................................................................... , którego właścicielem jest
....................................................................................... .
Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

...............................................................